NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Autorizovaná státní zkouška z profesní kvalifikace Asistent výživy

 

 

všechny informace naleznete na našem novém webu www.nutri.academy

 

 

 

 

 

 

Zkouška se uskuteční v rámci pilotního projektu EU "Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií" 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

NutriAcademy, s.r.o. je jedinou autorizovanou institucí v rámci tohoto pilotního projektu EU, jako leader ve vzdělávání v oboru lidské výživy v ČR i na Slovensku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA je Národním garantem kvalifikace Asistent výživy, do této funkce byla jmenovaná Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR.

Autorizovanou zkouškou si můžete ověřit a uznat své znalosti a dovednosti a získat doklad, který dokazuje, že disponujete kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Profese Asistent výživy spadá do sektoru Zdravotnictví a sociální služby, Asistent výživy je tedy zdravotníkem. V rámci pilotního projektu se může nechat přezkoušet každý člověk, který má trvalý pobyt na území Slovenské republiky a dosáhl věku min 18 let. Přezkoušení je v rámci pilotního projektu hrazené z fondu EU. Uchazeč o zkoušku musí doložit své kvalifikační portfolio a životopis a dostavit se v předem určeném termínu ke zkoušce. S přípravou portfolia vám rádi pomůžeme. Zkouška bude realizována v Bratislavě. Zájemci o zkoušku se musí přihlásit do 15.4.2023. Zkoušky budou realizovány v dubnu a v květnu v Bratislavě, pak bude pilotní projekt ukončen.

V rámci tohoto pilotního projektu není možné přezkoušet občany ČR. To bude možné až po skončení pilotního projektu.

Při zkouškách zasedá komise, složená ze 3 členů - národního garanta celého projektu a dvou tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné, ústí a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech požadovaných vzdělávacích jednotek. Některé vzdělávací jednotky mohou být žadateli o zkoušku uznány v plném rozsahu a nemusí tedy z nich být během zkoušky přezkoušen (např. doložením profesní kvalifikace Výživový poradce se státní zkouškou nebo profesní kvalifikace Kouč/Lifestyle kouč mohou být uznány 2-3 vzdělávací jednotky z 5ti). Pro zájemce o zkoušku důrazně doporučujeme prostudovat si požadavky viz. níže. 

Uchazeči o zkoušku se mohou (ale nemusí) zúčastnit přípravného školení ke zkoušce, které proběhne on-line v měsíci březnu na studijní platformě společnosti NutriAcademy, s.r.o. Cena školení je 150 Eur/osoba.  Zájemci hlaste se ZDE: . Pošleme vám pokyny k platbě.

Přípravné školení obsahuje:

 • základní odborné informace - studijní texty
 • cvičné on-line testy - procvičíte svoje znalosti z kritérií, která budou zkoušena písemně
 • doporučení na konkrétní studijní literaturu, zákony a vyhlášky, které by bylo dobré si před zkouškou projít
 • rámcově okruhy otázek k ústní a praktické zkoušce, rámcově modelové případy
 • Slovo národního garanta projektu
 • Rozhovory se členy zkušební komise
 • Webinář - zodpovězení vašich dotazů k odborné části zkoušky

Školení bude  přístupné od vašeho přihlášení až do 31.5.2023. Jedná se o asynchronní formu, tj. nemusíte sedět v danou hodinu u PC. O čase webináře budete včas informováni a bude z něj záznam. Přístupové údaje do našeho studijního centra vám budou zaslány 15.3.2023. 

Pozor, přípravné školení samozřejmě v žádném případě nenahrazuje rekvalifikační kurz Výživový poradce ani Lifestyle Kouč. Pokud vzdělání ve výživě ještě nemáte a začínáte ANEBO již máte vzdělání historicky a potřebujete informace refreshnout, je vhodné se přihlásit do našich akreditovaných kurzů - ještě to stihnete! Od 1.4. otevíráme on-line kurz Výživový poradce i Lifestyle kouč nebo máte možnost zúčastnit se v BRNĚ presenční výuky kurzu Výživový poradce, který začíná 1.4.2023 (do konce května je tak zkouška z Asistenta výživy v rámci pilotního projektu zvládnutelná).

Termíny a místo konání zkoušek:

Bratislava: přesné místo zkoušky bude sděleno řádně přihlášeným uchazečům o zkoušku. 

15.4.2023 od 9.00  poslední 2 volná místa

19.5.2023 od 9.00 poslední 3 volná místa

20.5.2023 od 9.00 obsazeno

Zájemci o zkoušku hlaste se prosím na daný termín ZDE, pomůžeme vám s přípravou portfolia a administrativním procesem ke zkoušce. Administrativní příprava i samotná zkouška jsou hrazeny z prostředků EU. Případně volejte/pište na 00420 775 785 219 (každý všední den 9.00 - 12.00).

Od září 2023 připravujeme 4-semestrální studium oboru Asistent výživy. Cena studia bude přibližně 95 000 Kč (3800 Eur) a zkouška již nebude hrazena z prostředků EU. Zájemci o studium prosím hlaste se předběžně ZDE, počet míst je omezen.

Doklad o ukončení vzdělání

Absolventům zkoušky bude vydáno Osvědčení Asistent výživy. Držitelé tohoto Osvědčení mohou pracovat jako zdravotníci ve zdravotnických zařízeních pod dohledem nutričního terapeuta a lékaře, v lázeňských zařízeních, domovech seniorů nebo v sociálních službách. 

Zkouška na ověření kvalifikace:

Je složena z 5ti tzv. Jednotek vzdělávacích výstupů (JVV). Z každé jednotky musí být uchazeč o zkoušku prozkoušen zkušební komisí. Některé JVV mohou být uchazeči o zkoušku uznány. JVV se uznávají na základě doložených notářsky ověřených dokladů v tzv. Portfoliu uchazeče. Portfolio je soubor dokladů, dokumentů, diplomů, certifikátů, osvědčení, potvrzení o zaměstnání, náplni zaměstnání, doložení praxe, doložení absolvování akreditovaných i neakreditovaných studijních programů, kurzů apod. Na základě dodaných dokladů autorizovaná instituce rozhodne o adekvátnosti a relevantnosti dodaných dokladů, ověří si jejich pravost a předloží je zkušební komisi, která rozhodne o tom, které JVV mohou být uznány a nebudou se tedy zkoušet a které nebudou uznány a musí z nich být uchazeč prozkoušen.

JVV 1

Edukácia v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti v oblasti zdravej a liečebnej výživy

budou se zkoušet následující kritéria:

 • Preukázať schopnosť použiť a vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti výživy, a to pre rôzne cieľové skupiny a jednotlivcov
 • Vedieť použiť vybraný edukačný materiál
 • Vytvoriť výukovú prezentáciu v elektronickom formáte a predviesť prezenčnú výučbu skupiny účastníkov, v priebehu výučby používať didaktické materiály, didaktické pomôcky a uplatňovať didaktické zásady
 • V priebehu výučby vedieť reagovať na podnety, otázky a správanie účastníkov
 • V priebehu výučby vedieť reagovať na neočakávané situácie
 • Do záverečnej fázy edukácie vedieť zaradiť spätnú väzbu - teda overenie dosiahnutých zručností a znalostí účastníkov     

JVV 1 může být uznána (nemusíš z ní být zkoušen/a), pokud jsi např. pedagog, KOUČ, Lifestyle KOUČ nebo LEKTOR dalšího vzdělávání

 

JVV 2

Posudzovanie stavu výživy u pacientov s nekomplikovaným ochorením vrátane súvisiacej dokumentácie

budou se zkoušet následující kritéria:

 • Preukázať znalosť základov anatómie človeka, predovšetkým anatómie a fyziológie tráviacej sústavy
 • Predviesť rýchle vyhodnotenie neočakávanej situácie (modelová situácia - napr. anafylaktický šok po konzumácii alergénu, bezvedomí, nevoľnosť po požití hygienicky závadného pokrmu)
 • Predviesť a vysvetliť správny postup pri neodkladnej resuscitácii
 • Vedieť založiť kartu pacienta
 • Zvoliť vhodný spôsob komunikácie s pacientom, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav (modelová situácia – pacient má vyrážku, pálenie v ústach, bolesť hlavy, kŕče v bruchu, pocity na zvracanie)

JVV 2 může být uznána (nemusíš z ní být zkoušen/a), pokud jsi Zdravotník lékař či nelékař (nebo alespoň zdravotník zotavovacích akcí).

 

JVV 3

budou se zkoušet následující kritéria:

Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia pre celé zdravotnícke zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti

 • Orientácia v mikrobiologickej a toxikologickej terminológii súvisiacej s potravinárstvom
 • Vedieť popísať základné hygienické riziká pri skladovaní, spracovaní, výrobe a distribúcii potravín
 • Vedieť aplikovať dodržiavanie hygienicko-sanitačnej činnosti, bezpečnostných predpisov, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín v kuchyni aj v celom stravovacom zariadení (na modelovom príklade konkrétneho hotového pokrmu vedieť popísať jeho technologickú prípravu a predviesť jeho servírovanie, vrátane vhodnej estetickej úpravy).
 • Vedieť vysvetliť zásady hygieny a dodržiavania teplôt pri distribúcii pokrmov (teplých, studených) v stravovacích zariadeniach
 • Vysvetliť organizáciu, označovanie a postup pri distribúcii pokrmov vo väčších zariadeniach
 • Predviesť a vysvetliť správny postup poskytnutia prvej pomoci pri najčastejších úrazoch – poranení členku, ramena, kolena, hlavy. Porezanie, zasiahnutie očí či pokožky chemikálií, mdloby, nevoľnosť.

JVV 3 může být uznána (nemusíš z ní být zkoušen/a), pokud jsi Potravinář, Kuchař nebo máš praxi v potravinářském provozu nebo v kuchyni.

 

JVV 4

Príprava stravy v súlade s poznatkami zdravej a liečebnej výživy a správnej hygienickej a epidemiologickej praxe

buodu se zkoušet následující kritéria:

 • Orientácia v technológii potravín a ich značenie
 • Vedieť popísať zásady správnej hygienickej a epidemiologickej praxe
 • Vysvetliť rozdiel medzi zdravou (racionálnou) stravou a diétnym stravovaním
 • Vedieť popísať diéty pri ochorení tráviaceho ústrojenstva
 • Popísať základy diéty s metabolickým ochorením (diabetes mellitus)
 • Popísať základy diéty pri ochorení obličiek a močových ciest
 • Popísať základy diéty pri intolerancii laktózy a celiakii
 • Vedieť vymenovať alergény podľa platnej legislatívy
 • Vedieť zmyslovo posúdiť akosť polotovarov a hotových výrobkov

JVV 4 může být uznána (nemusíš z ní být zkoušen/a), pokud jsi např. Výživový poradce se státní zkouškou z profesní kvalfikace.

 

JVV 5

Zostavovanie individuálnych jedálnych plánov pod odborným dohľadom nutričného terapeuta na základe indikácie lekára vrátane prepočtov biologickej a energetickej hodnoty diét u pacientov s nekomplikovaným ochorením

budou se zkoušet následující kritéria:

 • Orientácia v základných pojmoch a terminológii v oblasti výživy človeka
 • Orientácia v základoch biochémie a fyziológie ľudského organizmu
 • Stanoviť energetickú bilanciu a vypočítať množstvo makroživín pre potreby konkrétneho pacienta
 • Popísať a charakterizovať diétne režimy stanovované nutričnými terapeutmi a lekármi a vedieť stanoviť potraviny, ich formu či technologickú úpravu, ktoré daný pacient môže konzumovať
 • Vedieť použiť nutričný softvér pre návrh jedálnička pacienta, vedieť vyhodnotiť množstvo makroživín a ich energetickú hodnotu
 • Vedieť navrhnúť pitný režim pacienta

JVV 5 může být uznána (nemusíš z ní být zkoušen/a), pokud jsi např. Výživový poradce se státní zkouškou z profesní kvalfikace.