NutriAcademys.r.o.

Akademie výživy a sportu

Profesní kurz Chemicko-farmaceutický technolog se státní zkouškou 

 

Všechny informace naleznete na našem novém webu www.nutri.academy

 

 

Kurz zahrnuje teoretické informace a praktické laboratorní dovednosti. Během kurzu se naučíte postupy správné výrobní praxe léčiv a léčivých přípravků, bylinných preparátů pro domácí použití i použití ve farmakologii.

Teoretické znalosti jsou předávány on-line (distanční) formou, v rámci online kurzu získáte skripta, výuková videa, podcasty, vzorové výrobní postupy a návody, konzultace, zpětnou vazbu na domácí úkoly, pomoc s přípravou ke státní zkoušce. Výuka teoretické části studia je vedena asynchronní formou výuky - tj. nemusíte v danou hodinu sedět u PC, přístup do našeho studijního centra máte 24/7, tedy kdykoli odkudkoli, postupně si studujete, děláte on-line testy (ty lze i opakovat), sledujete si videa (můžete si je přehrát, kolikrát chcete), posloucháte podcasty.  Praxe je realizována ve farmaceutické laboratoři v Pardubicích, kde si nacvičíte správné pracovní návyky pro práci v laboratoři a získáte vzorové výrobní postupy a návody.

Kurz je zakončen Autorizovanou státní zkouškou z profesní kvalifikace Chemicko-farmaceutický technolog/technoložka podle Národní soustavy kvalifikací. Zkouška se koná prezenčně a je autorizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou společností pověřenou státem organizovat a vykonávat zkoušku z profesní kvalifikace. Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA byla jmenovaná do funkce zkušební komisařky-autorizované osoby. Zkouška je platná neomezeně, po celém světě.

Kurz je také možné zakončit Certifikátem po splnění všech úkolů, praxe a testů. Kurz tak lze studovat i v rámci svého osobního rozvoje, bez stresu ze zkoušek.

Kdo je Farmaceutický technolog

Je to zkouška z profesní kvalifikace podle NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ, je autorizována Ministerstvem průmyslu a obchodu a úrovní kvalifikace je tato zkouška rovna maturitě (stupeň 4). Absolvent je schopen pracovat v chemické nebo farmaceutické laboratoři, zná teoretické i praktické dovednosti k tomu potřebné, umí se orientovat v příslušné legislativě a umí dodržovat zásady správné výrobní praxe.

Teoretické informace a praktické dovednosti

Během kurzu se naučíte orientovat se v zásadách správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu, znát chemicko -farmaceutické procesy při výrobě léků a získávání léčivých látek, obsluhovat a monitorovat důležité přístroje v laboratoři a vést o nich záznamy, provádět průběžné kontroly výrobního procesu léčiv, znát a umět popsat základní typy léčivých přípravků, umět připravit farmaceuticky čistou vodu, např. vodu pro injekce a umět pracovat s příslušnou legislativou požadovanou dokumentací.

Naučíte se aplikovat tyto zásady i ve zjednodušené formě v domácích podmínkách, naučíte se kde nakupovat suroviny pro výrobu domácích přípravků nebo si vyrábět vlastní, jak postupovat v případě výroby k prodeji domácí kosmetiky apod.

 

Učíme efektivně

Poznatky získané v kurzu využijete v celém svém následujícím životě a můžete být zaměstnáni v laboratoři nebo ve výrobě. Učíme efektivně, máme profesionální studijní materiály s lidským praktickým výkladem, metodické listy a videa, které sami zpracováváme tak, abyste lépe pochopili probíranou problematiku. Kdyby cokoli, je tu od nás zpětná vazba, především v praktické části studia. Čerpáme z vlastní téměř 20ti leté praxe v laboratořích v tuzemsku i po celém světě.

 

Odborná garance

Odbornou garantkou kurzu a zároveň autorizovanou osobou pověřenou státem při ověřování znalostí u státní zkoušky, je Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA. Odborná garantka působí rovněž jako expert Českého Institutu pro Akreditaci při akreditačních auditech ověřování systému jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích.

 

PODROBNĚJI O KURZU farmaceutický technolog/technoložka

Tento kurz si může udělat naprosto každý člověk zajímající se o léčiva, byliny,  účinné látky v rostlinách, účinné látky v doplňcích stravy a jejich formy a použití, o výrobu profesionálních i domácích léčivých přípravků a kosmetiky nebo se zájmem o profesionální laboratorní analýzu lidského mikrobiomu, potravinových alergií a intolerancí, DNA analýzu apod.

A to bez ohledu na věk, vzdělání a sociální situaci. Studium je rozděleno na teoretickou část v klidu a pohodě vlastního domova a praktickou část ve farmaceutické laboratoři.

Teoretická distanční výuka neprobíhá tak, že musíte v určitém čase sedět u počítače (jak je tomu zvykem ve škole). Můžete si studovat vlastním tempem, v době která vyhovuje Vám a opravdu odkudkoli.

Tento kurz sám o sobě není akreditovaný (akreditace na tento typ kurzu se ani nevydává), ovšem je ukončen státní zkouškou z profesní kvalifikace. Všechny poznatky z kurzu tedy vedou k tomu, abyste státní zkoušku úspěšně složili. Zkouška je rovna státní maturitě.

 

Obsah kurzu Farmaceutická technolog/technoložka

 • Farmaceutická technologie
 • Farmaceutická/chemická laboratoř a její vybavení, standardní operační postupy
 • Fytoterapie
 • Toxikologie
 • Léčivé látky v rostlinách
 • Syntetické léčivé látky
 • Léky a lékové formy
 • Doplňky stravy, účinné látky a legislativní omezení
 • Čaje, bylinné a čajové směsi, průmyslová výroba, legislativní omezení
 • Diagnostické testy a soupravy – potravinové alergie a intolerance, celiakie, analýza mikrobiomu, ELISA testy, DNA analýza – profesionální testy a jejich interpretace, odběry vzorků pro analýzu (vzorkování), odběrové soupravy, správný transport do laboratoře, vlastní analýza
 • Průmyslová farmakologická Výroba léků a léčiv, výrobní zařízení, HCAAP, výrobní postupy, legislativa
 • Norma ČSN ISO 17025
 • Vzorkování 
 • Senzorická analýza potravin

Během kurzu je možné složit základní senzorickou zkoušku pro profesionální hodnotitele a získat Osvědčení dle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861.

Rovněž je možné získat potřebné odborné informace a složit státní zkoušku profesionální hodnotitele vína podle Národní soustavy kvalifikací, autorizovanou Ministerstvem zemědělství.

Cena Kurzu a podrobnosti o studiu

36 900,- Kč
 
 
Délka studia je 8 měsíců. Během studia budou organizována 3 presenční setkání s výukou v chemicko-farmaceutické laboratoři v Pardubicích, čtvrté setkání bude vyhrazeno na zkoušku. Presenční setkání bude vždy v sobotu. Studium bude probíhat tak, že distančně se účastník kurzu bude vzdělávat dle svých časových možností ze skript, videí a metodických listů, bude mít zpětnou vazbu na probranou látku formou on-line testů a průběžně si dle potřeby domlouvá konzultace s garantkou kurzu. Distanční studium se odehrává na našem moderním studijním centru, kam má účastník možnost se přihlásit kdykoli odkudkoli (24/7). Tedy nemusíte sedět v danou hodinu u PC a čekat na pokyny nebo přednášku lektora, vše si můžete zobrazit hned a kolikrát chcete. Presenční výuka bude probíhat v laboratoři, kde budete rozděleni do dvojic a pracovat podle návodů a pokynů lektora. Nacvičíte si tak potřebné dovednosti potřebné k praxi v laboratoři, procvičíte znalosti získané distančním studiem a osvojíte si tak zásady správné výrobní praxe v laboratoři.

 

Časový harmonogram kurzu

začátek: 1.9.2024 (distančně lze začít už dřívem např. v červnu)

1. praxe: 1 sobota v listopadu (bude upřesněno)

2. praxe: 1 sobota v lednu (bude upřesněno)

3. praxe: 1 sobota v březnu (bude upřesněno)

zkouška: 3.5.2025